Usluge

Izrada Akta o proceni rizika

Sastavljanje dokumenta o proceni rizika za svako radno mesto predstavlja obavezan korak za sve preduzetnike i pravna lica. Ovaj dokument reguliše upravljanje rizicima u preduzeću u skladu s tačno utvrđenim procedurama i metodama.

Za efikasno izrađen dokument o proceni rizika neophodno je duboko razumevanje stručne materije, procesa rada na svakom radnom mestu, kao i prepoznavanje potencijalnih rizika, opasnosti i eventualnih šteta koje mogu nastati na pojedinom radnom mestu.

Dokument o proceni rizika se donosi s ciljem preduzimanja odgovarajućih preventivnih mera kako bi se sprečila realizacija rizika, odnosno primenom unapred utvrđenih mera i metoda u slučaju eventualnog nastanka štete.

Obuka zaposlenih za poslove BZR

Svaki poslodavac je dužan da prilikom zapošljavanja novog radnika ili premestanja zaposlenog na drugo radno mesto preduzme korake za obezbeđivanje obuke koja će omogućiti bezbedan i zdrav rad. Ova obaveza važi i kada poslodavac uvodi promene u poslovanje koje se odnose na nove tehnologije i radne procese. Obuka zaposlenih obuhvata kako teorijski, tako i praktični deo.

Teorijski deo obuke za poslove Bezbednosti i Zdravlja na Radu (BZR) uključuje izradu plana i programa osposobljavanja, dok praktični deo podrazumeva obuku zaposlenih o sprovođenju mera BZR i postupanju u situacijama koje predstavljaju rizik.

Testiranje osposobljenosti zaposlenih za poslove BZR

Provera znanja zaposlenih obuhvata stvaranje testova iz domena Bezbednosti i Zdravlja na Radu (BZR) kako bi se ocenila stručnost i pripravnost radnika za nezavisno i sigurno obavljanje poslova na radnim mestima gde su dodeljeni.

Ova evaluacija može biti sprovedena putem pismenih ili usmenih testova, a na osnovu demonstriranog znanja izdaje se odgovarajuća potvrda. U slučaju nedovoljnog znanja zaposlenog u ovoj oblasti, testiranje, odnosno obuka moraju biti ponovljeni.

Izrada elaborata o uređenju gradilišta

Dokument o organizaciji gradilišta je pisani materijal koji se predaje nadležnoj Inspekciji rada pri početku radova, u skladu s mestom na kojem se gradilište nalazi. Ovaj dokument obavezno obuhvata grafički prikaz gradilišta, detaljan opis radova koji će se sprovoditi, i mere bezbednosti i zaštite na radu.

Grafički prikaz gradilišta pruža precizan pregled o lokaciji gradilišta, uključujući sve relevantne detalje o prostoru, njegovoj veličini, položaju radnih i pomoćnih prostorija, kao i skladištenju materijala i opasnih supstanci. Ovo uključuje informacije poput dužine, položaja, i ograničenja gradilišta. Takođe, dokument obuhvata opširan opis radova, popis alata i opreme, kao i specifičnih ili opasnih materijala koji će biti korišćeni tokom izgradnje.

Mere bezbednosti i zaštite na radu, sadržane unutar dokumenta o organizaciji gradilišta, tačno opisuju korake koje treba preduzeti tokom izvođenja pojedinih radova. Ovaj deo uključuje procenu rizika, spisak zaposlenih koji rade na mestima s povećanim rizikom, kao i izjave zaposlenih da su upoznati s merama bezbednosti na radu.

 

Koordinator BZR na gradilištu

U skladu s važećim zakonskim propisima, svako gradilište mora imati jednog ili više koordinatora za izvođenje radova na tom području. Koordinator gradilišta je odgovoran za implementaciju principa Bezbednosti i Zdravlja na Radu (BZR) u skladu s tehničkim i organizacionim rešenjima planiranih radova. Takođe, procenjuje vremenske okvire potrebne za završetak pojedinih radova ili ukupnog projekta i brine o primeni preventivnih mera propisanih zakonodavstvom. Koordinator gradilišta obavlja sledeće zadatke:

  • Iniciranje procesa izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera i relevantnih dokumenata u skladu s trenutnom situacijom na gradilištu.
  • Prikupljanje informacija o eventualnim promenama na gradilištu koje su neophodne za izmene i dopune Plana preventivnih mera.
  • Organizacija, saradnja i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koja istovremeno ili uzastopno obavljaju radove na gradilištu.
  • Koordinacija svih aktivnosti vezanih za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu kako bi se sprečile povrede na radu i profesionalne bolesti.
  • Osiguravanje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu informisani o Planu preventivnih mera, uključujući njegove izmene ili dopune.
  • Briga o ispravnom izvođenju svih radnih aktivnosti.
  • Preduzimanje neophodnih koraka za obezbeđivanje pristupa gradilištu samo licima koja su ovlašćena za ulazak.
  • Obaveštavanje nadležnih inspekcijskih organa u slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za siguran i zdrav rad.
ukoliko imate pitanje ili

želite da otpočnete saradnju sa nama

kontaktirajte nas.

Scroll to Top